Vaaralliset aineet

Finnair Ancillaries 8B 0840ret Finnair Ancillaries 8B 0840ret

Käsiteltävä varoen

Vaarallisia aineita ovat sellaiset aineet ja tavarat, jotka voivat aiheuttaa vaaraa terveydelle, turvallisuudelle, omaisuudelle tai ympäristölle, ja jotka on mainittu IATA:n vaarallisten aineiden kuljetusmääräyksissä (Dangerous Goods Regulations, DGR) tai luokiteltu niiden mukaan.

Kaikkia vaarallisia aineita ei voi kuljettaa lentoteitse. Joitakin aineita voi kuljettaa vain rahtikoneissa ja joitakin myös matkustajakoneissa. Vaarallisten aineiden lentokuljetusta säädellään erilaisin rajoituksin. Lisäksi eri valtioilla ja kuljetusyrityksillä voi olla lisärajoituksia.

Palvelun ominaisuudet

 • Vaaralliset aineet on yksilöitävä, luokiteltava, pakattava ja merkittävä asianmukaisesti, ja lähetyksiin on liitettävä vaaditut asiakirjat.
 • Vuotojen estämiseksi vaaralliset aineet on pakattava laadukkaasti, kestävästi ja tiiviisti.
Varaa nyt

Tiedot ja merkitseminen

Lähettäjä on vastuussa vaarallisten aineiden tunnistamisesta, luokittelusta, merkitsemisestä, pakkausmerkinnöistä  ja dokumentoimisesta. Lähettäjän täytyy myös olla koulutettu käsittelemään vaarallisia aineita oikealla tavalla. Vaaralliset aineet tulee pakata laadukkaisiin pakkauksiin, jotka on valmistettu ja suljettu vuotoja ehkäisten lentorahtiolosuhteissa. DGR luokan 5 pakkausvaatimukset koskevat sekä uusia että uudelleenkäytettäviä pakkauksia. Lähettäjä on vastuussa kaikesta pakkaamiseen liittyvästä.

Lähettäjä on vastuussa tarvittavista merkinnöistä.

Jos DGR ei vaadi toisin, pakkauksessa tulee olla merkittynä vähintään:

 • Lähetyksen nimi (/nimet)
 • UN- tai ID-numero(t)
 • Lähettäjän ja vastaanottajan nimi ja osoite

Lisäksi myös näille seikoille on omat vaatimuksensa:

 • UN Specification Packages
 • Radioaktiivisten aineiden tyyppien A- ja B-pakkauksia
 • “Limited Quantity”-pakkaukset
 • Lähetykset, jotka sisältävät useita epäidenttisiä pakkauksia
 • Tartuttavat aineet (Alaluokka 6.2)
 • Radioaktiiviset materiaalit (Luokka 7)
 • Jäähdytetty nestekaasu (Alaluokka 2.2)
 • Hiilidioksidi, kiinteä (kuivajää)
 • Useat samalle yksikölle pakatut vaarallisia aineita sisältävä lähetykset (overpacks)

Löydät tietoa pakkausmerkinnöistä ja muista DG-vaatimuksista IATA: verkkosivuilta.

 • Lähettäjä on vastuussa vaarallisten aineiden asianmukaisesta pakkaamisesta.
 • Vaarallisista aineista suurin osa on jaettu kolmeen pakkausluokkaan aineen vaarallisuusasteen mukaan. Nämä alaluokat ovat: I suuri vaara, II keskisuuri vaara ja III vähäinen vaara. Tämä luokitus vaikuttaa pakkaustapaan ja pakkausvaatimuksiin.

Vaarallisten aineiden kuljetusmääräykset:

Nämä aineet on luokiteltu Kansainvälisen Lentokuljetusjärjestön IATA:n vaarallisten aineiden kuljetusmääräyksissä (Dangerous Goods Regulations DGR). Määräyksissä kuvataan vaarallisten aineiden ominaisuudet, enimmäismäärät, pakkausvaatimukset, käsittelyohjeet, pakkausten merkintävaatimukset ja kuljetusasiakirjojen täyttöohjeet. IATA:n määräykset perustuvat kansainväisen ilmailuviranomaisten järjestön ICAO:n määräyksiin (ICAO-TI.)

Vaaralliset aineet on jaettu yhdeksään (9) eri luokkaan ja alaluokkaan.
Jos lähetys sisältää yhden tai useamman luokitukseen kuuluvista aineista, kansainvälisten määräysten ja myös Suomen lakien mukaan lähettäjän on ilmoitettava lentoyhtiölle vaarallisesta sisällöstä. Useimmissa tapauksissa tämä edellyttää, että lähettäjä luovuttaa lentoyhtiölle täytetyn ja allekirjoitetun Vaarallisten aineiden ilmoituksen (Shipper's Declaration For Dangerous Goods) Ilmoitus on täytettävä kahtena kappaleena tarkasti määräysten mukaan (kts. IATA DGR 8.1.6) ja siinä lähettäjä vakuuttaa noudattaneensa kaikkia vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettuja ehtoja ja määräyksiä.

Huom! Mikäli haluat käyttää linkistä aukeavaa lomaketta, tulosteen on oltava värillinen (puna-valkoreunat)! Lomakkeen voi täyttää klikkaamalla kenttiä ja siirtymällä tabulaattorilla kentästä toiseen. Siirtämällä kursorin kentän päälle saat lyhyen kuvauksen vaadittavasta informaatiosta.

Vaarallisten aineiden luokitus:

Luokka 1 - Räjähteet. Eivät ole yleensä sallittuja lentokuljetuksena.

Alaluokista 1.3 ja 1.4. osa on sallittuja

Alaluokka 2.1 - Leimahtavat kaasut

Alaluokka 2.2 - Leimahtamattomat, myrkyttömät kaasut

Alaluokka 2.3 - Myrkylliset kaasut

Luokka 3 - Palavat nesteet

Alaluokka 4.1 - Palavat kiinteät aineet

Alaluokka 4.2 - Itsestään syttyvät aineet

Alaluokka 4.3 - Veden kanssa sytyttävästi reagoivat aineet

Alaluokka 5.1 - Hapettavat aineet

Alaluokka 5.2 - Orgaaniset peroksidit

Alaluokka 6.1 - Myrkylliset aineet

Alaluokka 6.2 - Tartuntavaaralliset aineet

Luokka 7 - Radioaktiiviset aineet

Luokka 8 - Syövyttävät aineet

Luokka 9 - Sekalaiset vaaralliset aineet ja tavarat, sisältäen ympäristölle haitalliset aineet

Vain litium-ioniakkuja (UN3480 & UN3090) sisältävien litium-akkuerien kuljettaminen matkustajalentokoneessa on kielletty.

Seuraavat litium-metalliakkuerät on säännelty kuljetuskieltoon matkustajalentokoneen rahtina, eikä Finnair hyväksy niitä kuljetettavaksi:

 • UN3480 Litium-ioniakut, Pakkausohje PI965 Kohta IA ja IB (RBI)
 • UN3090 Litium-metalliakut, Pakkausohje PI968 Kohta IA ja IB (RBM)

Laitteiden mukana olevien akkujen sisältämiä lähetyksiä hyväksytään edelleen kuljetettavaksi.

Muita litium-ioniakkuja sisältävät lähetykset, jotka on valmisteltu IATA:n nykyisten vaarallisia aineita koskevien ohjeiden (Dangerous Goods Regulations) mukaisesti, hyväksytään edelleen kuljetettaviksi.

 • UN3481 Litium-ioniakut laitteiden kanssa, Pakkausohjeet PI966 Kohta I (RLI) ja Kohta II (ELI)
 • UN3481 Laitteissa olevat litium-ioniakut, Pakkausohjeet PI967 Kohta I (RLI) ja Kohta II (ELI)

Muita litium-metalliakkuja sisältävät lähetykset, jotka on valmisteltu IATA:n nykyisten vaarallisia aineita koskevien ohjeiden (Dangerous Goods Regulations) mukaisesti, hyväksytään edelleen kuljetettaviksi.

 • UN3091 Litium-metalliakut laitteiden kanssa, Pakkausohjeet PI969 Kohta I (RLM) ja Kohta II (ELM)
 • UN3091 Laitteissa olevat litium-metalliakut, Pakkausohjeet PI970 Kohta I (RLM) ja Kohta II (ELM)

Lisätietoja saat myös ottamalla meihin yhteyttä.