Cargo Guidelines

Finnair Cargon yleiset kuljetusehdot


Finnair Cargon yleiset kuljetusehdot


Tärkeä huomautus:

 • sulkevat pois rahdinkuljettajan vastuun vahingosta ja viivästyksestä tietyissä tilanteissa;
 • rajoittavat rahdinkuljettajan rahamääräistä vastuuta; ja
 • edellyttävät korvausvaatimuksen tekemistä ehdottomien määräaikojen sisällä.


LÄHETTÄJIEN TULEE TUTUSTUA NÄIHIN EHTOIHIN HUOLELLISESTI JA HARKINTANSA MUKAAN VAKUUTTAA LÄHETYS VAHINGON VARALTA.


Oikeus muutoksiin pidätetään. Julkaistu: joulukuu 2005.

Artikla 1: Määritelmiä

Air Waybill (lentorahtikirja), tai ”consignment note”, tarkoittaa vakiomuotoista asiakirjaa, jonka otsikkona on ”Air Waybill/Consignment Note”. Sen on laatinut lähettäjä tai hänen edustajansa ja rahdinkuljettaja on vastaanottanut sen todisteeksi lähettäjän ja rahdinkuljettajan välisestä rahdinkuljetussopimuksesta. Ellei asiayhteydestä muuta johdu, termi Air Waybill tai consignment note viittaavat myös sähköisen lentorahtikirjaan.

Asiamiehellä (agentilla) tarkoitetaan, ellei asiayhteydestä muuta johdu, rahtiedustajaa, jonka on valtuutus toimia meidän puolestamme puolesta rahti- ja muissa palveluissamme.

Charges Collect tarkoittaa maksuja, jotka on merkitty lentorahtikirjaan perittäviksi vastaanottajalta rahtilähetyksen luovutuksen yhteydessä.

Erityinen nosto-oikeus (Special Drawing Right (SDR)) tarkoittaa Kansainvälisen valuuttarahaston määrittelemää erityistä nosto-oikeutta. Erityinen nosto-oikeus muunnetaan rahaksi Kansainvälisen Valuuttarahaston soveltaman laskemismääritelmän mukaisesti lentorahtikirjan tekopäivän, tai mikäli on kyse oikeuden määräämästä vahingonkorvauksesta, vahingonkorvausratkaisun antamispäivän kurssin mukaan.

Jakelupalvelu tarkoittaa rahdin maakuljetusta määrälentoasemalta vastaanottajan tai hänen ilmoittamansa asiamiehen osoitteeseen tai tarvittaessa viranomaisen huostaan.

Kuljetus tarkoittaa rahdin kuljetusta lentokoneella tai muulla kuljetusvälineellä vastiketta vastaan tai vastikkeetta. Kuljetus käsittää ajan, jona rahti on rahdinkuljettajan huostassa.

Kuljetusta varten ilmoitettu arvo tarkoittaa näiden ehtojen artiklan 3.2 mukaisesti kuljetusta varten rahdinkuljettajalle ilmoitettua ja lentorahtikirjan kohtaan ”value for carriage” merkittyä rahtilähetyksen arvoa.

Lähettäjä tarkoittaa lentorahtikirjaan tai sähköiseen lentorahtikirjaan merkittyä henkilöä, jonka kanssa rahdinkuljettajan katsotaan tehneen sopimuksen rahdinkuljetuksesta.

Lähetys / Rahtilähetys tarkoittaa yhtä tai useampaa kollia, jotka rahdinkuljettaja on hyväksynyt kuljetettavakseen tietyltä lähettäjältä samana ajankohtana ja samasta lähtöpaikasta, ja jotka rahdinkuljettaja on vastaanottanut ja joista on laadittu yksi lentorahtikirja, jonka mukaan ne tulee kuljettaa tietylle vastaanottajalle tiettyyn määräpaikkaan.

Noutopalvelu tarkoittaa rahdin maakuljetusta lähettäjän tai hänen ilmoittamansa asiamiehen luota lähtöasemalle.

Päivät tarkoittavat täysiä kalenteripäiviä mukaan lukien sunnuntai ja lakimääräiset pyhä- ja vapaapäivät. Tiedoksiannossa määräaikaa laskettaessa ei oteta huomioon sitä päivää, jona tiedoksianto on vastaanotettu.

Rahdinkuljettaja tarkoittaa sekä sitä lentorahdinkuljettajaa, joka on vastaanottanut lentorahtikirjan että kaikkia niitä rahdinkuljettajia, jotka kuljettavat tai sitoutuvat kuljettamaan kyseisen rahdin tai suorittamaan muita siihen kuljetukseen liittyviä palveluja.

Rahti tai tavarat tarkoittaa kaikkea lentokoneessa kuljetettavaa tavaraa paitsi postia tai matkatavaraa mutta sisältää matkatavaran, jota kuljetetaan lentorahtikirjalla.

Sähköinen lentorahtikirja ja tavarakuitti tarkoittavat rahdinkuljettajan tietojärjestelmään laadittavaa sähköistä lentorahtikirjaa joka sisältää tiedot suoritettavasta kuljetuksesta. Jos tällaista menettelyä käytetään, on rahdinkuljettajan lähettäjän niin vaatiessa annettava lähettäjälle omien säännöksiensä mukainen tavarakuitti, jonka avulla rahtilähetyksen voi tunnistaa.

Vaaralliset tavarat tarkoittavat International Civil Aviation Organisation ICAO:n, International Air Transport Association IATA:n ja rahdinkuljettajan määrittelemiä rahtilähetyksiä, jotka voivat olla vaaraksi lentokoneelle tai lentokoneessa oleville henkilöille tai omaisuudelle.

Vastaanottaja tarkoittaa lentorahtikirjaan tai sähköiseen lentorahtikirjaan merkittyä henkilöä, jolle lähetys on luovutettava.

Yleissopimus tarkoittaa sitä seuraavista asiakirjoista, jota kuljetussopimukseen kulloinkin sovelletaan:

 • Varsovassa 12. lokakuuta 1929 allekirjoitettua sopimusta eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhdenmukaistamisesta (Varsovan sopimus);
 • Varsovan sopimusta sen Haagissa 28. syyskuuta 1955 muutetussa muodossaan;
 • Varsovan sopimusta sen Montrealin vuoden 1975 lisäpöytäkirjalla no. 1 muutetussa muodossaan;
 • Varsovan sopimusta sen Haagissa vuonna 1955 ja Montrealin vuoden 1975 lisäpöytäkirjalla no. 2 muutetussa muodossaan;
 • Varsovan sopimusta sen Haagissa vuonna 1955 ja Montrealin vuoden 1975 lisäpöytäkirjalla no. 4 muutetussa muodossaan;
 • Montrealissa vuonna 1999 allekirjoitettua yleissopimusta.

Artikla 2: Soveltamisala

2.1 Soveltamisala

2.1.1 Näitä yleisiä kuljetusehtoja (jäljempänä “kuljetusehdot” tai “ehdot”) sovelletaan kaikkiin Finnair Cargo Oy:n tai sen valtuuttaman rahdinkuljettajan suorittamiin rahdin kuljetuksiin ja niihin liittyviin palveluihin. Finnair Cargo Oy:n vastuu määräytyy näiden ehtojen mukaan myös silloin kun Finnair Cargo Oy on lain tai näiden ehtojen mukaan vastuussa jonkun toisen rahdinkuljettajan suorittamasta kuljetuksesta tai palveluista.

2.1.2 Nämä ehdot (sisältäen yleissopimuksen, lentorahtikirjan ja muiden erikseen mainittujen asiakirjojen ehdot) ovat ainoat Finnair Cargo Oy:n kuljetuksiin ja muihin palveluihin sovellettavat ehdot. Mitkään muut suulliset tai kirjalliset ehdot, mukaan lukien lähettäjän asettamat suulliset tai kirjalliset ehdot tai ilmoitukset, eivät vaikuta näihin ehtoihin.

2.1.3 Nämä ehdot julkaistaan Internetissä ja ne ovat saatavissa kirjallisina Finnair Cargo Oy:n toimipaikoista. Ehdot postitetaan pyydettäessä. Finnair Cargo Oy varaa oikeuden yksipuolisesti muuttaa näitä ehtoja ilman ennakkoilmoitusta ja kuljetuksiin sovelletaan kuljetusehtoja sellaisina kuin ne olivat voimassa hetkellä, jolloin Finnair Cargo Oy vastaanotti kyseisen kuljetuksen lentorahtikirjan.

2.1.4 Nämä kuljetusehdot täydentävät ja tarkentavat lentorahtikirjan ehtoja. Mikäli nämä kuljetusehdot ovat ristiriidassa lentorahtikirjan tai muun sovellettavan asiakirjan kanssa, sovelletaan ensisijaisesti näitä kuljetusehtoja. Kuljetusehtoja sovelletaan siltä osin kuin Yleissopimuksesta, tariffeista tai muusta pakottavasta laista ei muuta johdu.

2.1.5 Mikäli jotain näiden ehtojen mukaan sovellettavista määräyksistä ei voida soveltaa edellä mainitun ristiriidan vuoksi, sovelletaan kyseistä ehtoa kuitenkin siltä osin kuin se on mahdollista eikä mahdollinen soveltamisalan rajoitus vaikuta muilta osin ehtojen soveltamiseen.

2.1.6 Toisten rahdinkuljettajien tai palveluiden tarjoajien kuljetuksiin tai palveluihin sovelletaan näiden omia ehtoja, jotka saattavat erota Finnair Cargo Oy:n ehdoista.

2.2 Edellä mainittuja ehtoja ja säännöksiä sovelletaan ristiriitatapauksissa seuraavassa järjestyksessä:

 1. Yleissopimuksen tai kansallisen lainsäädännön pakottavat määräykset;
 2. Lentorahtikirjan tai sähköisen lentorahtikirjan ehdot ja nämä kuljetusehdot;
 3. Muut rahdinkuljettajan soveltamat kuljetusta koskevat määräykset;
 4. Viranomaismääräykset

2.3 Vastikkeeton kuljetus: Mikäli kyseessä on vastikkeeton kuljetus, on Finnair Cargo Oy:llä oikeus olla soveltamatta näitä kuljetusehtoja joko kokonaan tai osittain siinä määrin kuin pakottavasta laista ei muuta johdu.

2.4 Ehtojen muuttaminen: Näitä ehtoja ja julkaistuja hintoja ja maksuja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta sikäli kuin voimassa olevat lait tai viranomaisten määräykset eivät tätä estä. Ehtoja ja kuljetussopimukseen sovellettavia hintoja ja maksuja ei kuitenkaan muuteta enää sen jälkeen kun rahdinkuljettaja on merkinnyt sovellettavan hinnan tai maksun lentorahtikirjaan tai sähköiseen lentorahtikirjaan. Verot ja muut kolmannelle taholle suoritettavat maksut lisätään kuljetuksen hintaan ja ne voivat muuttua myös lentorahtikirjaan merkitsemisen jälkeen.

2.5 USA ja Kanada: Näitä ehtoja ei sovelleta sellaisiin USA:n tai Kanadan kuljetuksiin, joihin sovelletaan kyseisten maiden tariffeja. Tariffit ovat nähtävillä rahdinkuljettajan toimistoissa.

2.6 Tilauslennot: Tilauslentoihin sovelletaan rahdinkuljettajan tilauslentoehtoja tai -tariffeja eikä näitä kuljetusehtoja sovelleta tilauslentoihin, ellei tilauslentoehdoista tai -tariffeista muuta johdu. Ellei rahdinkuljettajalla ole kyseiseen tilauslentoon sovellettavia tilauslentoehtoja tai -tariffeja, sovelletaan näitä kuljetusehtoja ellei rahdinkuljettaja osittain tai kokonaan sulje pois näitä ehtoja. Mikäli nämä ehdot ja tilauslentoehdot tai -tariffit ovat ristiriidassa, sovelletaan jälkimmäisiä. Suostuessaan tilauslentokuljetukseen lähettäjä hyväksyy kuljetukseen sovellettavaksi tulevat ehdot.

Artikla 3: Kuljetettavaksi hyväksyttävät tavarat

3.1 Hyväksyttävä rahti:

3.1.1 Finnair Cargo Oy sitoutuu kuljettamaan rahtilähetykset, mikäli sillä on kuljetukseen tarvittava kalusto ja kuljetustila, ja edellyttäen, että:

3.1.1.1 kuljetukseen osallistuvan rahdinkuljettajan soveltamista määräyksistä ja aikatauluista ei muuta johdu;

3.1.1.2 sellaisen lähetyksen kuljetus tai maahantuonti tai maastavienti ei ole kielletty voimassa olevien lakien tai asetusten mukaan valtiossa, josta, johon tai jonka yli lento kulkee;

3.1.1.3 rahtilähetykset soveltuvat rahdinkuljettajan arvion mukaan kuljetettavaksi rahdinkuljettajan lentokoneella ja ne on pakattu ja merkitty lentokuljetukseen sopivalla tavalla, ja ne säilyvät vahingoittumattomina rahdinkuljettajan hallussa vähintään 36 tuntia tai rahdinkuljettajan erikseen ilmoittaman pitemmän ajan ilman rahdinkuljettajan toimenpiteitä;

3.1.1.4 rahtilähetysten mukana on kuljetukseen tarvittavat asiapaperit;

3.1.1.5 rahtilähetykset eivät rahdinkuljettajan käsityksen mukaan ole vaaraksi lentokoneelle, lentokoneessa oleville henkilöille tai lentokoneessa kuljetettavalle omaisuudelle, eivätkä häiritse lentokoneen matkustajia.

3.1.2 Finnair Cargo Oy varaa itselleen oikeuden kieltäytyä rahdin kuljetuksesta olosuhteiden niin vaatiessa. Rahdinkuljettaja ei kyseisissä tapauksissa ole vastuussa mistään asiasta aiheutuvista vahingoista.

3.2 Rahtilähetyksen arvoraja ja kuljetusta varten ilmoitettu arvo: Rahdinkuljettajalla on oikeus kieltäytyä kuljettamasta rahtilähetystä, jonka kuljetusta varten ilmoitettu arvo ylittää näissä kuljetusehdoissa mainitun kilomääräisen vastuurajan perusteella lasketun arvon. Ellei kuljetusta varten ilmoitettua arvoa ole nimenomaisesti merkitty rahtikirjan tai sähköisen lentorahtikirjan kohtaan ”value for carriage”, on rahdinkuljettajan vastuu kaikissa tapauksissa rajattu enintään näissä kuljetusehdoissa mainittuun kilomääräiseen rajaan, riippumatta siitä, onko rahtilähetyksestä peritty lisämaksuja tavaran arvon, arvokuljetusmenettelyn tai minkä tahansa muun seikan perusteella.

3.3 Rahdin pakkaaminen ja merkitseminen:

3.3.1 Lähettäjä on vastuussa siitä, että rahti on pakattu lentokuljetukseen sopivalla tavalla siten, että se voidaan normaalisti käsitellen kuljettaa turvallisesti ja ettei se vahingoita ihmisiä, eläimiä, tavaroita tai muuta omaisuutta. Jokaiseen kolliin on selvästi ja kestävästi merkittävä lähettäjän ja vastaanottajan täydelliset nimet ja osoitteet. Rahdinkuljettaja ei vastaa rahtilähetyksen puutteellisesta pakkaamisesta tai merkitsemisestä, jonka on suorittanut muu kuin rahdinkuljettaja tai hänen palveluksessaan oleva henkilö.

3.3.2 Kollit, jotka sisältävät rahdinkuljettajan määräyksissä määriteltyjä arvoesineitä, on sinetöitävä rahdinkuljettajan vaatimalla tavalla.

3.4 Rahti, joka voidaan hyväksyä vain erityisehdoin: Vaaralliset tavarat, elävät eläimet, helposti pilaantuvat tai rikkoutuvat tavarat, arvoesineet, vainajat ja muu erikoisrahti voidaan hyväksyä kuljetettavaksi vain rahdinkuljettajan tällaiseen rahdinkuljetukseen soveltamin erityisehdoin.

3.5 Vastuu erikoisrahtiin liittyvien kuljetusehtojen laiminlyönnistä: Lähettäjä on vastuussa erikoisrahtiin liittyvien kuljetusehtojen laiminlyönnistä ja lähettäjä vastaa omasta ja rahdinkuljettajan puolesta tällaisen rahdin kuljetuksesta aiheutuvista tappioista, vahingoista, viivästyksestä tai rangaistusseuraamuksista.

3.6 Rahdinkuljettajan tarkastusoikeus: Rahdinkuljettajalla on oikeus, muttei velvollisuutta, tarkastaa rahtilähetysten pakkaus ja sisältö ja varmistaa rahtilähetyksistä esitettyjen tietojen oikeellisuus ja riittävyys. Rahdinkuljettaja ei vastaa rahtilähetykselle tarkastuksesta aiheutuvista vahingoista, ellei vahinko johdu rahdinkuljettajan törkeästä tuottamuksesta.

3.7 Unit Load Device (ULD) eli rahtikontti: Rahtikontin ja siinä olevan rahdin kuljetukseen sovelletaan näitä ehtoja. Lisäksi, mikäli rahtikontin kuormaamisesta on sovittu, että sen suorittaa lähettäjä tai hänen valtuuttamansa taho, hänen on noudatettava rahdinkuljettajan kuormausohjeita ja hän on vastuussa omasta ja rahdinkuljettajan puolesta kaikesta vahingosta, joka aiheutuu tällaisten ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Artikla 4: Asiakirjat

4.1 Lentorahtikirja: Lähettäjän tulee laatia tai laadituttaa lentorahtikirja, jonka tulee muodoltaan, sisällöltään, tekotavaltaan ja kopioiden lukumäärältään olla rahdinkuljettajan määräysten mukainen ja lähettäjän on annettava tällainen lentorahtikirja rahdinkuljettajalle samalla kun rahdinkuljettaja hyväksyy rahdin kuljetettavakseen. Rahdinkuljettaja merkitsee kuitenkin lentorahtikirjaan kuljetusmaksun sekä muut mahdolliset maksut siltä osin kuin ne ovat tiedossa kyseisenä ajankohtana. Rahdinkuljettaja voi vaatia lähettäjää laatimaan tai laadituttamaan erilliset lentorahtikirjat, jos lähetettäviä kolleja on useampia kuin yksi.

4.2 Sähköinen lentorahtikirja: Rahdinkuljettaja voi korvata lentorahtikirjan rahdinkuljettajan tietojärjestelmään laadittavalla sähköisellä lentorahtikirjalla, joka sisältää tiedot suoritettavasta kuljetuksesta. Jos tällaista menettelyä käytetään, on rahdinkuljettajan lähettäjän niin vaatiessa annettava lähettäjälle (i) omien säännöksiensä mukainen tavarakuitti, jonka avulla rahtilähetyksen voi tunnistaa sekä (ii) omien määräystensä mukaisesti pääsy kyseisen sähköisen lentorahtikirjan tietoihin.

4.3 Rahtilähetyksen kunto/pakkaus: Mikäli lentorahdin kunto ja tila ja/tai pakkaus on jollain tavalla viallinen tai puutteellinen, on lähettäjän mainittava lentorahtikirjassa tällaisesta seikasta. Jos käytetään sähköistä lentorahtikirjaa, on lähettäjän mainittava rahdinkuljettajalle lentorahdin tilasta ja kunnosta, jotta rahdinkuljettaja voi tehdä tarpeellisen merkinnän tästä sähköiseen lentorahtikirjaan. Mikäli lähettäjä ei tee lentorahtikirjaan tällaista mainintaa tai ei ilmoita näistä rahdinkuljettajalle, tai jos tällainen maininta tai ilmoitus on virheellinen, on rahdinkuljettajalla oikeus lisätä lentorahtikirjaan, sähköiseen lentorahtikirjaan tai muuhun asiakirjaan merkintä näistä seikoista tai korjata tietoja.

4.4 Rahdinkuljettajan laatimat rahtikirjat, täydennykset ja korjaukset: Rahdinkuljettaja voi lähettäjän pyynnöstä laatia itse lentorahtikirjan, jolloin rahdinkuljettajan katsotaan laatineen sen lähettäjän valtuuttamana, ellei toisin voida osoittaa. Jos rahdin mukana jätetty lentorahtikirja tai lähettäjän rahdinkuljettajalle antamat tai hänen puolestaan rahdinkuljettajalle annetut rahtiin liittyvät tiedot ja ilmoitukset eivät sisällä kaikkia tarvittavia tietoja, tai jos lentorahtikirjassa tai tällaisissa tiedoissa tai ilmoituksissa on virheellisyyksiä, on rahdinkuljettajalla oikeus parhaan kykynsä mukaan täydentää lentorahtikirjaa tai rahtia koskevia tietoja tai ilmoituksia olematta kuitenkaan velvollinen niin tekemään.

4.5 Vastuu tiedoista: Lähettäjä on vastuussa siitä, että rahtiin liittyvät tiedot, jotka hän tai hänen puolestaan toiminut on merkinnyt lentorahtikirjaan, tai antanut rahdinkuljettajalle, jotta ne merkittäisiin lentorahtikirjaan tai sähköiseen lentorahtikirjaan, ovat oikeita ja täydellisiä. Mikäli tiedot annetaan sähköisesti Electronic Data Interchange (EDI) -järjestelmän avulla, vastaa lähettäjä tai hänen puolestaan toimiva sähköisen viestin sisällön ja oikeellisuuden sekä muiden järjestelmään liittyvien toimintojen varmistamisesta sovellettavien standardien ja määrittelyjen mukaan.

Lähettäjän on annettava ne tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen tulli-, vienti-, tuonti- ja veromääräysten sekä muiden viranomaismääräysten, kuten vaarallisten aineiden kuljetusta koskevien määräysten, noudattamiseksi. Lähettäjän on korvattava vahingot, jotka aiheutuvat rahdinkuljettajalle tai muulle henkilölle siitä, että tällaiset tiedot tai asiakirjat puuttuvat tai ne ovat virheellisiä tai puutteellisia.

Rahdinkuljettaja ei ole velvollinen varmentamaan, että edellä tässä kohdassa tarkoitetut lähettäjän tai tämän edustajan antamat tiedot ja asiakirjat ovat oikeita tai täydellisiä.

Lähettäjä vapauttaa rahdinkuljettajan vastuusta ja vastaa kaikista itselleen, rahdinkuljettajalle tai kolmansille sattuneista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet lähettäjän rahdinkuljettajalle antamien tai hänen puolestaan rahdinkuljettajalle annettujen tietojen tai ilmoitusten virheellisyydestä tai epätäydellisyydestä.

4.6 Muutokset: Rahdinkuljettaja voi kieltäytyä hyväksymästä lentorahtikirjaa, jota on muutettu.

Artikla 5: Hinnat ja maksut

5.1 Sovellettavat hinnat ja maksut: Näiden kuljetusehtojen tarkoittamaan kuljetukseen sovelletaan rahdinkuljettajan julkaisemia hintoja ja maksuja, jotka ovat voimassa rahdinkuljettajan vastaanottaessa ja hyväksyessä lentorahtikirjan.

5.2 Hintojen ja maksujen perusteet: Hinnat ja maksut perustuvat mittayksiköihin ja rahdinkuljettajan hinnastoissa ja määräyksissä todettuihin ehtoihin.

5.3 Palvelut, jotka eivät sisälly julkaistuihin hintoihin tai maksuihin: Jollei rahdinkuljettajan määräyksissä toisin sanota, hinnat ja maksut koskevat vain kuljetusta lähtöpaikkakunnan sovitulta lentokentältä määräpaikkakunnan sovitulle lentokentälle, eikä niihin sisälly mitään muita rahdinkuljettajan suorittamia lentokuljetukseen liittyviä palveluja.

5.4 Maksujen suoritus:

5.4.1 Hinnat ja maksut julkaistaan kulloinkin hinnastossa mainitussa valuutassa, ja ne voidaan maksaa missä tahansa rahdinkuljettajan hyväksymässä valuutassa. Mikäli maksu suoritetaan muussa valuutassa kuin missä hinta tai maksu on julkaistu, sovelletaan rahdinkuljettajan tällaisia tapauksia varten määrittelemiä vaihtokursseja. Kulloinkin voimassa olevat vaihtokurssit ovat nähtävissä siinä rahdinkuljettajan toimistossa, jossa maksu suoritetaan. Edellä mainittua sovelletaan sikäli kuin valuuttaa koskevista laeista ja viranomaismääräyksistä ei muuta seuraa.

5.4.2 Lähettäjä on velvollinen korvaamaan rahdinkuljettajalle sekä etukäteen että jälkikäteen suoritettavat kuljetusmaksut, muut palvelumaksut, palkkiot ja rahdinkuljettajan kulut. Lähettäjä on lisäksi velvollinen korvaamaan rahdinkuljettajalle sekä etukäteen että jälkikäteen suoritettavat tullimaksut, verot, maksut, ennakot tai muut maksusuoritukset, jotka rahdinkuljettaja on joutunut tai joutuu maksamaan viranomaisille tai muulle kolmannelle taholle. Lähettäjä on velvollinen korvaamaan kaikki edellä mainitut suoritukset, vaikka rahti sittemmin olisi viivästynyt, hävinnyt tai vahingoittunut, tai vaikka rahti ei olisikaan saapunut kuljetussopimuksessa mainittuun paikkaan. Kaikki tällaiset suoritukset erääntyvät maksettaviksi silloin, kun rahdinkuljettaja vastaanottaa rahdin, mutta rahdinkuljettaja voi periä ne muussakin vaiheessa.

5.4.3 Lähettäjä sitoutuu maksamaan rahdinkuljettajalle kaikki vastaanottajalta perittävät, maksamatta jääneet Charges Collect maksut, kulut ja ennakot. Lähettäjä on myös vastuussa kaikista korvauksista, menoista, sakoista sekä muista maksusuorituksista, jotka rahdinkuljettaja saattaa joutua kärsimään samoin kuin rangaistusseuraamuksista, ajanhukasta ja vahingoista, joista rahdinkuljettaja saattaa joutua vastuuseen tai joita se voi joutua kärsimään sen vuoksi, että

 • rahtilähetys on sisältänyt tavaroita, joiden kuljetus on kielletty tai jotka loukkaavat, tai joiden väitetään loukkaavaan kolmannen osapuolen oikeuksia;
 • pakkauksessa tai rahtilähetyksestä laadituissa asiapapereissa on laittomia, vääriä tai puutteellisia merkintöjä, numerointeja, osoitetietoja, jne.;
 • rahtilähetys on väärin pakattu;
 • jokin vienti- tai tuontilupa tai vaadittava todistus tai asiapaperi puuttuu, on viivästynyt tai virheellinen;
 • tulliarvo on väärä tai ilmoitettu paino- tai tilavuusmäärä on virheellinen; tai
 • lähettäjä on laiminlyönyt noudattaa jotain muuta velvollisuuttaan.

5.4.4 Mikäli rahdinkuljettajalla on kuljetuksesta johtuvia saatavia (mukaan lukien kohdissa 5.4.2, 5.4.3 ja 6.2 mainitut saatavat), on rahdinkuljettajalla rahdin pidätysoikeus ja mikäli lähettäjä ei suorita kaikkia rahdinkuljettajan saatavia, rahdinkuljettajalla on oikeus myydä rahti rahdinkuljettajan päättämällä tavalla (edellyttäen, että ennen tällaista myyntiä rahdinkuljettaja on lähettänyt postitse siitä ilmoituksen lähettäjälle tai vastaanottajalle rahtikirjassa mainittuun osoitteeseen) ja ottaa erääntyneet saatavansa myynnistä saatavista tuloista. Tällainen myynti ei kuitenkaan vapauta velvollisuudesta maksaa vielä maksamatta jääneitä saatavia ja lähettäjä ja vastaanottaja vastaavat niistä yhteisvastuullisesti. Vastaanottamalla lähetyksen tai käyttämällä muuta rahtilähetykseen liittyvää oikeuttaan, vastaanottaja sitoutuu vastaamaan kaikista kuljetukseen liittyvistä saatavista, pois lukien mahdolliset ennakkomaksut.

5.4.5 Rahdinkuljettaja ei ole velvollinen luovuttamaan rahtia vastaanottajalle mikäli kaikkia rahdinkuljettajan kuljetuksesta johtuvia saatavia (mukaan lukien kohdissa 5.4.2, 5.4.3 ja 6.2 mainitut saatavat) ei ole maksettu.

5.4.6 Mikäli rahdin bruttopaino, mitat, määrä tai ilmoitettu arvo ylittää sen bruttopainon, mitat, määrän tai ilmoitetun arvon, jonka mukaan kuljetusmaksu on määrätty, on rahdinkuljettajalla oikeus vaatia lisämaksu tällaisesta ylityksestä.

5.4.7 Rahdinkuljettaja hyväksyy Charges Collect -rahtilähetyksiä vain rahdinkuljettajan omissa määräyksissä mainittuihin maihin ja kohteisiin ja vain näissä määräyksissä olevien ehtojen mukaisesti. Rahdinkuljettajalla on edellä sanotusta huolimatta kuitenkin aina oikeus kieltäytyä Charges Collect -rahtilähetyksistä.

5.4.8 Kaikki rahtilähetykseen sovellettavat tiedossa olevat rahdinkuljettajan saatavat tulee suorittaa käteisellä samalla kun rahdinkuljettaja vastaanottaa rahtilähetyksen, jos on kyseessä etukäteen maksettava lähetys (ts. lähetys, jonka maksut suorittaa lähettäjä), tai silloin kun rahdinkuljettaja luovuttaa rahtilähetyksen, jos on kyseessä jälkikäteen maksettava lähetys (ts. rahtilähetys, jonka maksut suorittaa vastaanottaja). Mikäli vastaanottaja kieltäytyy maksamasta jälkikäteen maksettavaa rahtilähetystä, on lähettäjä silti velvollinen maksamaan rahtilähetykseen liittyvät maksut ja muut erät.

5.4.9 Rahdinkuljettajalla on oikeus luopua rahtilähetyksen kuljetuksesta, jos lähettäjä rahdinkuljettajan vaatimuksesta huolimatta kieltäytyy suorittamasta vaadittuja maksuja tai osaa niistä. Rahdinkuljettaja ei vastaa tästä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

5.5 Rahdinkuljettaja varaa oikeuden periä polttoaine- ja muita lisämaksuja. Lisämaksujen kesto ja määrä on rahdinkuljettajan yksinomaisessa harkinnassa. Antaessaan rahtilähetyksen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi lähettäjä sitoutuu maksamaan mahdolliset lisämaksut joko rahtilähetyksen vastaanoton tai luovutuksen yhteydessä. Lisätietoja perittävistä lisämaksuista saa rahdinkuljettajalta.

Artikla 6: Kuljetuksen aikana noudatettavat määräykset

6.1 Viranomaisten määräysten noudattaminen:

6.1.1 Lähettäjän on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja, tullimääräyksiä sekä muita viranomaisten määräyksiä niissä maissa, joihin, joista, joiden kautta tai yli rahtilähetykset kuljetetaan, mukaan lukien lentorahdin pakkaamista, kuljetusta tai luovuttamista koskevat määräykset ja liitettävä rahtilähetykseen kaikki sellaiset tiedot ja asiakirjat, jotka voivat olla tarpeen näiden lakien ja määräysten noudattamiseksi. Rahdinkuljettaja ei ole velvollinen tarkistamaan, että tällaiset tiedot tai asiakirjat ovat oikeita ja riittäviä. Rahdinkuljettaja ei ole vastuussa lähettäjälle tai kellekään muulle niistä vahingoista tai muista seuraamuksista, jotka aiheutuvat siitä, että lähettäjä ei ole noudattanut edellä mainittuja velvollisuuksiaan. Lähettäjä on suhteessa rahdinkuljettajaan vastuussa kaikista sakoista, rangaistusseuraamuksista ja vahingoista, jotka ovat aiheutuneet siitä, ettei lähettäjä ole noudattanut edellä mainittuja velvollisuuksiaan.

6.1.2 Rahdinkuljettaja ei ole vastuussa vahingosta, joka johtuu siitä, että se on kieltäytynyt kuljettamasta tiettyä rahtilähetystä sen johdosta, että lähettäjä ei rahdinkuljettajan kannan mukaan ole noudattanut kohdassa 6.1.1 todettuja velvollisuuksiaan tai sen johdosta, että sovellettavaksi tuleva lainsäädäntö estää rahdinkuljettajan kannan mukaan rahtilähetyksen kuljettamisen.

6.1.3 Rahdinkuljettaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että rahdinkuljettaja noudattaa lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä.

6.2 Kulut ja tullimuodollisuudet: Rahdinkuljettaja on oikeutettu (mutta ei velvollinen) maksamaan kaikki tullimaksut, verot ja muut maksut ja suorittamaan kaikki rahtiin liittyvät maksut ja lähettäjä sekä vastaanottaja vastaan otettuaan rahtilähetyksen tai muutoin käytettyään rahtilähetykseen liittyviä oikeuksiaan, ovat yhteisvastuullisesti velvollisia korvaamaan nämä maksut rahdinkuljettajalle. Rahdinkuljettaja ei ole velvollinen maksamaan mitään kustannuksia tai suorittamaan mitään rahdin kuljetukseen tai edelleen toimitukseen liittyvää ennakkoa, paitsi silloin, kun lähettäjä on maksanut tästä etukäteen. Mikäli rahti on tullattava jossain välilaskupaikassa eikä lentorahtikirjassa tai sähköisessä lentorahtikirjassa ole nimetty tulliselvityksestä vastaavaa agenttia, katsotaan, että rahti on lähetetty sen kyseiseen paikkaan kuljettaneelle rahdinkuljettajalle. Tällaisessa tapauksessa ja tätä tarkoitusta varten rahdinkuljettajan oikeaksi todistamaa jäljennöstä lentorahtikirjasta tai sähköisestä lentorahtikirjasta pidetään alkuperäisenä.

6.3 Aikataulut, reititykset ja peruutukset:

6.3.1 Ellei erikseen ole muuta sovittu ja merkitty lentorahtikirjaan, rahdinkuljettaja pyrkii kuljettamaan rahdin niin joutuisasti kuin on kohtuudella mahdollista, mutta ei sitoudu noudattamaan mitään määräaikaa kuljetuksen alkamiselle tai päättymiselle tai rahdin luovuttamiselle. Rahdinkuljettajan aikatauluissa tai muualla ilmoittamat lähtö- ja tuloajat eivät ilman eri sopimusta sido rahdinkuljettajaa eivät ole osa kuljetussopimusta. Kenelläkään rahdinkuljettajan työntekijällä, asiamiehellä tai edustajalla ei ole valtuuksia sitoa rahdinkuljettajaa millään ilmoituksilla tai väittämillä, jotka koskevat lähtö- tai tuloaikoja tai lähtö- tai tulopäivämääriä tai minkä tahansa lennon suoritusta. Rahdinkuljettaja ei myöskään ole velvollinen kuljettamaan rahtia millään tietyllä lentokoneella tai käyttämään mitään tiettyä reittiä tai reittejä tai määrättyjä jatkoyhteyksiä missään paikassa tai minkään määrätyn aikataulun mukaan. Rahdinkuljettajalla on täten oikeus valita rahtilähetyksen reitti tai muuttaa rahtilähetyksen reittiä siitä huolimatta, että reititys on mahdollisesti mainittu lentorahtikirjassa tai sähköisessä lentorahtikirjassa. Rahdinkuljettaja ei ole vastuussa aikatauluissa tai vastaavanlaisissa esitteissä olevista virheistä tai puutteellisuuksista. Rahdinkuljettajan työntekijä, asiamies tai muu edustaja ei voi tehdä sitovasti ilmoituksia kuljetuksen lähtö- tai saapumispäivistä tai -ajoista eikä tietyn lennon suorittamisesta.

6.3.2 Rahdinkuljettajalla on kaikissa tilanteissa oikeus asiasta etukäteen ilmoittamatta käyttää rahtilähetyksen kuljetuksessa puolestaan toisia kuljettajia ja/tai muita kuljetusvälineitä.

6.3.3 Rahdinkuljettajalla on aina oikeus asiasta etukäteen ilmoittamatta peruuttaa tai keskeyttää lento tai rahdin edelleenkuljetus, suorittaa kuljetus toista reittiä käyttäen, siirtää kuljetuksen suorittamisajankohtaa joko myöhäisemmäksi tai aikaisemmaksi tai jatkaa lentoa ilman kuljetettavaa rahtia tai jotain sen osaa, jos rahdinkuljettaja katsoo sen tarpeelliseksi syistä, joihin rahdinkuljettaja ei voi vaikuttaa tai joita rahdinkuljettaja ei ole kohtuudella ennakolta voinut ottaa huomioon rahtia vastaanotettaessa tai mikäli rahdinkuljettajan mielestä mitkä tahansa muut vastaavat olosuhteet niin vaativat. Rahdinkuljettaja ei edellä kyseisissä tapauksissa vastaa tästä aiheutuvista vahingoista.

6.3.4 Jos lento keskeytyy, poikkeaa, peruuntuu, viivästyy, lykkääntyy tai aikaistuu kohdassa 6.3.3 todettujen seikkojen vuoksi tai rahtilähetyksen tai jonkin sen osan kuljetus vastaavasti keskeytyy, muuttuu, peruuntuu jne. tai päättyy muulle kuin määränpääpaikkakunnalle, ei rahdinkuljettaja vastaa tästä aiheutuneesta vahingosta, ellei se johdu rahdinkuljettajan törkeästä huolimattomuudesta. Tässä tarkoitetuissa tilanteissa rahdinkuljettajalla oikeus, mutta ei velvollisuutta, lähettäjän tai vastaanottajan asiamiehenä toimittaa rahtilähetys kuljetettavaksi edelleen mitä tahansa kuljetusmuotoa ja reittiä käyttäen. Rahdinkuljettajan suorittamaa rahtilähetyksen toimittamista mille tahansa kuljetusasiamiehelle, kuten huolitsijalle tai toiselle rahdinkuljettajalle tai viranomaisille siirtämistä, varastointia tai perille toimittamista varten on pidettävä tavaran toimittamisena kuljetussopimuksen mukaisesti, eikä rahdinkuljettajalla ole rahtilähetyksestä tämän jälkeen muuta vastuuta kuin velvollisuus ilmoittaa lähettäjälle tai vastaanottajalle edellä mainituista toimenpiteistä näiden lentorahtikirjassa mainittuun osoitteeseen. Rahdinkuljettajalle edellä mainittujen toimenpiteiden johdosta aiheutuneet kustannukset lisätään rahdin hintaan

6.3.5 Ellei muuta ole sovittu, eikä pakottavasta laista muuta johdu, rahdinkuljettajalla on oikeus päättää eri rahtilähetysten ja toisaalta rahdin ja postin tai rahdin ja matkustajien etuoikeusjärjestyksestä kuljetukseen. Rahdinkuljettaja voi samalla tavoin päättää poistaa mitä tahansa tavaroita lähetyksestä missä ja milloin tahansa ja jatkaa lentoa ilman niitä. Jos rahdinkuljetus jää tällaisen etuoikeuspäätöksen takia suorittamatta, lykkääntyy tai viivästyy tai jos rahtilähetyksestä joudutaan poistamaan jotain tavaroita, ei rahdinkuljettaja ole vastuussa tästä aiheutuvista vahingoista lähettäjälle, vastaanottajalle eikä muille osapuolille.

6.4 Eräitä rahdinkuljettajan oikeuksia hänen kuljetettavanaan oleviin rahtilähetyksiin: Jos rahdinkuljettajan harkinnan mukaan on välttämätöntä pidättää rahtilähetys jossakin paikassa joko ennen kuljetusta, sen aikana tai sen jälkeen, rahdinkuljettaja voi ilmoitettuaan siitä lähettäjälle, varastoida rahtilähetyksen lähettäjän lukuun ja tämän vastuulla ja kustannuksella mihin tahansa varastoon tai muuhun käytettävissä olevaan paikkaan. Rahdinkuljettaja voi vaihtoehtoisesti luovuttaa rahtilähetyksen lähettäjän tai vastaanottajan asiamiehenä mille tahansa kuljetusasiamiehelle, kuten huolitsijalle tai toiselle rahdinkuljettajalle, tai viranomaisille varastoitavaksi tai toimitettavaksi edelleen vastaanottajalle. Rahdinkuljettajan suorittamaa rahtilähetyksen toimittamista kuljetusasiamiehelle tai viranomaisille varastointia tai perille toimittamista varten on pidettävä rahtilähetyksen toimittamisena kuljetussopimuksen mukaisesti, eikä rahdinkuljettajalla ole rahtilähetyksestä tämän jälkeen muuta vastuuta kuin velvollisuus ilmoittaa lähettäjälle tai vastaanottajalle edellä mainituista toimenpiteistä näiden lentorahtikirjassa mainittuun osoitteeseen. Lähettäjä vastaa rahdinkuljettajalle edellä mainittujen toimenpiteiden johdosta aiheutuneista kustannuksista.

6.5 Laittomat tavarat: Mikäli rahtilähetys pysäytetään esimerkiksi puutteellisten lupa-asiakirjojen, piratismin tai muun laittomuuden johdosta, lähettäjä vastaa kaikista rahdinkuljettajalle aiheutuneista kustannuksista ja vahingoista.

Artikla 7: Lähettäjän pysäytysoikeus

 7.1 Pysäytysoikeuden käyttö: Pysäytysoikeutta saa käyttää vain lähettäjä tai hänen osoittamansa asiamies, ja tämän oikeuden käyttö koskee lentorahtikirjan koko lähetystä. Pysäytysoikeutta voidaan käyttää vain, jos lähettäjä tai hänen asiamiehensä esittää rahdinkuljettajalle lähettäjän lentorahtikirjan kappaleen tai lähettäjälle annetun tavarakuitin. Pysäytystä koskevat ohjeet on annettava kirjallisesti rahdinkuljettajan määräämässä muodossa. Mikäli pysäytysoikeuden käyttö johtaa vastaanottajan vaihtumiseen, tällaista uutta vastaanottajaa pidetään lentorahtikirjassa vastaanottajaksi merkityn henkilön sijaan vastaanottajana.

7.2 Lähettäjän pysäytysoikeus:

7.2.1 Sikäli kuin laista tai yleissopimuksesta ei muuta johdu ja edellyttäen että lähettäjä noudattaa kaikkia kuljetussopimuksesta johtuvia velvollisuuksiaan ja että lähettäjä ei käytä pysäytysoikeuttaan tavalla, joka aiheuttaa vahinkoa rahdinkuljettajille tai muulle lähettäjälle, tai riko vastaanottajan oikeutta saada lähetys, lähettäjä voi omalla kustannuksellaan pysäyttää rahdin joko:

7.2.1.1 ottamalla sen takaisin itselleen joko lähtö- tai määrälentoasemalla; tai

7.2.1.2 pysäyttämällä sen matkan aikana millä tahansa välilaskupaikalla; tai

7.2.1.3 vaatimalla, että se toimitetaan määrälentoasemalla tai matkan aikana jollekin muulle henkilölle kuin lentorahtikirjassa tai tavarakuitissa mainitulle vastaanottajalle; tai

7.2.1.4 vaatimalla, että se palautetaan lähtölentoasemalle.

7.2.2 Mikäli rahdinkuljettajan mielestä on olemassa syitä, joiden takia lähettäjän pysäytysmääräystä ei voida kohtuudella toteuttaa, on rahdinkuljettajan viipymättä ilmoitettava tästä lähettäjälle eikä rahdinkuljettajalla ole sen jälkeen velvollisuutta toteuttaa pysäytysmääräystä.

7.3 Vahingonkorvausvelvollisuus ja kustannukset: Lähettäjä on vastuussa kaikista vahingoista, joita vastaanottajalle, rahdinkuljettajalle, lähettäjälle tai kolmannelle osapuolelle on aiheutunut tai syntynyt lähettäjän pysäytysoikeuden käytön takia. Lähettäjä puolustaa kustannuksellaan rahdinkuljettajaa tällaisia vaatimuksia vastaan ja sen on korvattava rahdinkuljettajalle kaikki kustannukset, joita pysäytysoikeuden käytöstä aiheutuu.

7.4 Pysäytysoikeuden voimassaolo: Lähettäjän pysäytysoikeus päättyy heti kun vastaanottaja saa jäljempänä kohdassa 8.2 sanotun mukaisesti oikeuden rahtiin. Jos vastaanottaja kuitenkin kieltäytyy vastaanottamasta rahtia tai lentorahtikirjaa, tai jos häneen ei saada yhteyttä, on lähettäjällä edelleen oikeus käyttää pysäytysoikeuttaan.

Artikla 8: Tavaran luovutus

8.1 Saapumisilmoitus: Jollei muita ohjeita ole annettu, lähettää rahdinkuljettaja rahtilähetyksen saapumisilmoituksen vastaanottajalle tai sellaiselle muulle henkilölle, jolle rahdinkuljettaja on todistettavasti rahtikirjaan tai sähköiseen lentorahtikirjaan tehdyllä merkinnällä luvannut ilmoittaa saapumisesta. Ilmoitus lähetetään rahdinkuljettajan soveltaman käytännön mukaisesti. Rahdinkuljettaja ei vastaa ilmoituksen saapumatta jäämisestä tai viivästymisestä, ellei se aiheudu rahdinkuljettajan törkeästä huolimattomuudesta.

8.2 Ellei lähettäjä ole käyttänyt pysäytysoikeuttaan, vastaanottajalla on oikeus saada rahdinkuljettajalta rahtilähetys sen saavuttua määräpaikkaan, jos hän maksaa rahdinkuljettajan kuljetuksesta johtuvat saatavat ja muutoin täyttää kuljetussopimuksesta johtuvat velvollisuutensa.

8.3 Rahtilähetyksen luovutus: Jollei rahtikirjassa ole erityisesti toisin mainittu, rahtilähetys luovutetaan vain siinä mainitulle vastaanottajalle tai tämän asiamiehelle. Rahtilähetys voidaan lisäksi luovuttaa voimassa olevien lakien tai tullimääräysten edellyttämille tulliviranomaisille tai muille viranomaisille. Rahtilähetyksen luovutuksen vastaanottajalle katsotaan tapahtuneen kun:

8.3.1 rahdinkuljettaja on luovuttanut vastaanottajalle tai hänen asiamiehelleen minkä tahansa rahdinkuljettajan asiakirjan, joka vaaditaan vastaanottajalta jotta hän saisi rahtilähetyksen haltuunsa; tai

8.3.2 rahtilähetys on luovutettu lakien tai tullimääräysten edellyttämille tulliviranomaisille tai muille viranomaisille.

8.3.3 Rahdinkuljettaja ei rahtilähetyksen luovutuksen jälkeen ole vastuussa rahtilähetyksestä ja, ellei erikseen ole muuta sovittu, rahdinkuljettajan vastuu rahtilähetyksestä päättyy joka tapauksessa 20 päivän kuluttua saapumisilmoituksen lähettämisestä.

8.4 Luovutuspaikka: Ellei kohdasta 9.3 muuta johdu, vastaanottajan on hyväksyttävä rahtilähetyksen luovutus ja noudettava se määrälentokentältä, jollei lähettäjä tai vastaanottaja ole sopinut rahdinkuljettajan kanssa toimituksesta vastaanottajan osoitteeseen.

8.5 Menettelytavat siinä tapauksessa, että vastaanottaja ei ota rahtilähetystä vastaan:

8.5.1 Siinä tapauksessa että vastaanottaja kieltäytyy ottamasta rahtilähetystä vastaan tai laiminlyö rahtilähetyksen vastaanoton sen saavuttua määrälentokentälle, varastoi rahdinkuljettaja rahtilähetyksen lähettäjän kustannuksella. Rahdinkuljettajan tulee ottaen huomioon kohdan 8.5 ehdot noudattaa parhaan kykynsä mukaan kaikkia lentorahtikirjassa mahdollisesti annettuja ohjeita. Jos tällaisia ohjeita ei ole annettu tai niitä ei voida kohtuudella noudattaa, tulee rahdinkuljettajan ilmoittaa lähettäjälle, että vastaanottaja ei ole ottanut rahtilähetystä vastaan ja pyytää lähettäjältä ohjeita. Mikäli kohtuullisia ohjeita ei ole saatu 30 päivän kuluessa pyynnön lähettämisestä on rahdinkuljettajalla oikeus myydä rahtilähetys yhdessä tai useammassa erässä rahdinkuljettajan päättämällä tavalla tai tuhota tai muuten hävittää se. Mikäli kyseessä on erikoisrahti, on rahdinkuljettajalla oikeus menetellä parhaaksi katsomallaan tavalla eikä rahdinkuljettaja ole velvollinen noudattamaan edellä todettua 30 päivän määräaikaa.

8.5.2 Lähettäjä on vastuussa kaikista vahingoista, maksuista ja kuluista, jotka aiheutuvat siitä, että rahtilähetystä ei ole vastaanotettu (mukaan lukien kuljetus- ja varastointikulut) samoin kuin vahingoista, maksuista ja kuluista, jotka aiheutuvat rahtilähetyksen palauttamisesta. Jos rahtilähetys palautetaan lähtölentoasemalle ja lähettäjä ei maksa em. eriä lähetyksen takaisin saapumista seuraavien 15 päivän aikana tai jos lähettäjä laiminlyö lähetyksen vastaanottamisen rahtilähetyksen takaisin saapumista seuraavien 15 päivän aikana, on rahdinkuljettajalla oikeus ilmoitettuaan aikomuksestaan lähettäjälle 10 päivää aikaisemmin myydä lähetys kokonaan tai osittain rahdinkuljettajan päättämällä tavalla tai tuhota tai muuten hävittää rahtilähetys. Mikäli kyseessä on erikoisrahti, on rahdinkuljettajalla oikeus menetellä rahtilähetyksen osalta parhaaksi katsomallaan tavalla eikä rahdinkuljettaja ole velvollinen noudattamaan edellä todettuja 15 ja 10 päivän määräaikoja.

8.6 Helposti pilaantuvan tavaran käsittely:

8.6.1 Jos sellaisen rahtilähetyksen, joka sisältää helposti pilaantuvia tavaroita, kuljetus viivästyy tai jos tällaista rahtilähetystä ei noudeta tai se kieltäydytään vastaanottamasta luovutuspaikassa, tai jos se muiden syiden vuoksi on vaarassa pilaantua, on rahdinkuljettajalla oikeus välittömästi ja ilman ennakkoilmoitusta ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka rahdinkuljettaja katsoo tarpeellisiksi suojellakseen rahtia, itseään tai kolmansia osapuolia. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi koko rahtilähetyksen tai jonkin sen osan tuhoaminen tai hävittäminen, lisäohjeiden tiedustelu lähettäjältä tämän kustannuksella, lähetyksen tai jonkin sen osan varastoiminen lähettäjän vastuulla ja kustannuksella tai lähetyksen tai jonkin sen osan myynti rahdinkuljettajan päättämällä tavalla ilman ennakkoilmoitusta.

8.6.2 Mikäli rahtilähetys myydään, rahdinkuljettajalla on oikeus ottaa itselleen ja muille rahdinkuljettajille tällaisen myynnin tuotosta kaikki itselleen ja muille rahdinkuljettajille kuljetuksen johdosta syntyneet saatavat sekä myynnistä aiheutuneet kustannukset. Rahdinkuljettajan tulee säilyttää mahdollinen ylijäämä lähettäjän lukuun. Rahtilähetyksen myynti ei kuitenkaan vapauta lähettäjää ja/tai omistajaa velvollisuudesta maksaa sellaisia saatavia, joita myynnistä saadut tuotot eivät kata.

8.7 Vastaanottamalla rahtilähetyksen tai käyttämällä jotain muuta rahtilähetykseen liittyvää oikeutta, vastaanottaja sitoutuu maksamaan kaikki rahdinkuljettajan kuljetuksesta johtuvat saatavat. Jollei ole toisin sovittu, lähettäjä ei vapaudu omasta maksuvelvollisuudestaan, vaan on edelleen vastaanottajan kanssa yhteisvastuussa rahdinkuljettajan saatavista. Rahdinkuljettaja voi asettaa rahtilähetyksen ja rahtikirjan luovuttamisen ehdoksi, että vastaanottaja maksaa edellä mainitut, rahdinkuljettajan saatavat silloin kun rahdinkuljettaja luovuttaa rahtilähetyksen.

8.8 Rahdinkuljettaja ei rahtilähetyksen luovutuksen jälkeen ole vastuussa rahtilähetyksestä ja, ellei erikseen ole muuta sovittu, rahdinkuljettajan vastuu rahtilähetyksestä päättyy joka tapauksessa 20 päivän kuluttua saapumisilmoituksen päiväyksestä.

Artikla 9: Nouto- ja jakelupalvelut

9.1 Rahtilähetykset: Hyväksytään kuljetettaviksi silloin kun rahdinkuljettaja ottaa ne huostaansa joko rahtiterminaalissaan tai lentokentän toimistossaan.

9.2 Palvelujen saatavuus: Nouto- ja jakelupalveluiden saatavuudesta ja ehdoista ilmoitetaan rahdinkuljettajan asianomaisissa toimipaikoissa.

9.3 Palveluiden pyytäminen: Mikäli noutopalvelu on saatavissa, se voidaan suorittaa lähettäjän pyynnöstä. Mahdollinen jakelupalvelu voidaan suorittaa lähettäjän tai vastaanottajan pyynnöstä ja palvelusta tehdään erillinen sopimus. Jakelupalvelua koskevien pyyntöjen on oltava rahdinkuljettajalla ennen kuin rahtilähetys siirretään pois rahdinkuljettajan lentoterminaalista määränpäässä.

9.4 Rahtilähetykset, joihin nouto- tai jakelupalvelua ei ole saatavissa: Rahdinkuljettaja ei suorita nouto- ja jakelupalvelua ilman erityissopimusta kun on kyse sellaisesta rahtilähetyksestä, jota rahdinkuljettajan mielestä rahtilähetyksen tilavuuden, luonteen, arvon tai painon vuoksi on epäkäytännöllistä käsitellä normaalikäytännön mukaisesti.

9.5 Vastuu: Mikäli nouto- tai jakelupalvelua suorittaa rahdinkuljettaja tai jokin muu kuljetusliike rahdinkuljettajan puolesta, sovelletaan tällaiseen maakuljetukseen näiden kuljetusehtojen rahdinkuljettajan vastuuta koskevia ehtoja sikäli kuin nämä eivät ole ristiriidassa pakottavan lainsäädännön kanssa.

Artikla 10: Peräkkäiset rahdinkuljettajat

10.1 Lentokuljetusta, jonka suorittavat useat rahdinkuljettajat yhden kuljetussopimuksen perusteella, pidetään yhtenä ainoana kuljetuksena. Jokainen rahdinkuljettaja on tässä tapauksessa, vastaanotettuaan rahtilähetyksen, vastuussa siitä kuljetuksen osasta, jonka kyseinen rahdinkuljettaja on sitoutunut suorittamaan. Ensimmäinen rahdinkuljettaja on oman kuljetusosuutensa lisäksi vastuussa lähettäjälle myös muiden rahdinkuljettajien suorittamista osuuksista. Vastaavasti viimeinen rahdinkuljettaja on oman kuljetusosuutensa lisäksi vastuussa vastaanottajalle myös muiden rahdinkuljettajien suorittamista osuuksista.

Artikla 11: Rahdinkuljettajan vastuu

11.1 Yleistä: Rahdinkuljettaja on jäljempänä sanotun mukaisesti vastuussa rahtilähetyksen tuhoutumisesta, katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sekä kuljetuksen viivästymisen aiheuttamasta vahingosta. Rahdinkuljettaja ei ole vastuussa sellaiselle henkilölle, jolle rahtikirjaan tai vastaavaan merkitty lähettäjä tai vastaanottaja on kyseistä lentokuljetusta koskien antanut erillisen rahtikirjan. Ellei yleissopimuksesta muuta johdu, rahdinkuljettaja ei ole vastuussa sen tai sen asiamiehen suorittamaan kuljetukseen tai muuhun palveluun liittyvästä rahtilähetyksen tuhoutumisesta, katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta tai kuljetuksen viivästymisestä eikä näihin liittyvästä vahingosta, paitsi sikäli kuin voidaan osoittaa, että vahinko johtuu rahdinkuljettajan tai sen asiamiehen törkeästä huolimattomuudesta.

Siltä osin kuin yleissopimus rajoittaa rahdinkuljettajan vastuuta, sovelletaan yleissopimuksen vastuurajoja riippumatta siitä, johtuuko vahinko rahdinkuljettajan puolella olevasta huolimattomuudesta.

11.2 Rahdinkuljettaja on vastuussa vahingosta, joka aiheutuu rahdin tuhoutumisesta, katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta tai sen kuljetuksen viivästymisestä, vain jos tällainen vahinko tapahtuu lentokuljetuksen aikana. Rahdinkuljettaja ei kuitenkaan vastaa vahingosta, jos rahdinkuljettaja näyttää, että rahdinkuljettaja, hänen palveluksessaan olevat ja hänen toimihenkilöt ja työntekijät ovat ryhtyneet kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin vahingon välttämiseksi tai että heidän on ollut mahdotonta niihin ryhtyä.

11.3 Rahdinkuljettaja ei ole vastuussa rahtilähetyksen tuhoutumisesta, katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta, siltä osin kuin vahinko johtuu (i) rahtilähetyksen omasta laadusta tai siinä olevasta viasta, (ii) rahtilähetyksen puutteellisesta pakkauksesta, jonka on suorittanut muu kuin rahdinkuljettaja tai hänen palveluksessaan oleva tai hänen apulaisensa, (iii) sotatoimesta tai aseellisesta selkkauksesta tai (iv) viranomaisen toimenpiteestä rahtilähetyksen maahantuonnin tai maastaviennin taikka kauttakulun yhteydessä.

11.4 Rahdinkuljettaja ei ole vastuussa sellaisesta vahingosta tai kustannuksista, jotka aiheutuvat kuljetettavan eläimen luonnollisesta kuolemasta tai kuolemasta, vammasta tai sairastumisesta joka aiheutuu eläimen itsensä tai muiden eläinten käyttäytymisellään tai toiminnallaan, kuten puremalla, potkimalla, sarvin pistämällä tai tukahduttamalla itselleen tai mille tahansa muulle eläimelle aiheuttamasta kuolemasta tai vahingoittumisesta. Rahdinkuljettaja ei myöskään vastaa sellaisesta vahingosta, jonka on aiheuttanut tai jota on edesauttanut eläimen kunto, luonne, taipumus tai eläimen viallinen pakkaaminen tai se, että eläin ei kestä fyysisessä ympäristössään tapahtuvia kuljetusmuotoon liittyviä olosuhteita tai niiden muutoksia, tai muita olosuhteita tai niiden muutoksia, joita ei ole voitu kohtuudella välttää.

11.5 Ellei yleissopimuksesta muuta johdu, Rahdinkuljettaja ei ole vastuussa mistään välillisistä, epäsuorista tai seurannaisvahingoista vaikka rahdinkuljettaja olisi ollut tietoinen siitä, että tällaisia vahinkoja saattaa syntyä.

11.6 Mikäli vahingon kärsinyt on myötävaikuttanut vahingon syntymiseen, alennetaan rahdinkuljettajan korvausvastuuta siten kuin yleissopimuksessa ja sovellettavassa laissa määrätään.

11.7 Rahdinkuljettajan vastuu ei voi ylittää yleissopimuksessa todettua vastuurajaa, tai mikäli yleissopimus ei sovellu, 22 erityistä nosto-oikeutta jokaiselta tuhoutuneelta, kadonneelta, vähentyneeltä, vahingoittuneelta tai viivästyneeltä rahtikilolta.

Jos lähettäjä on rahdinkuljettajan kanssa asiasta sopien tehnyt erityisen ilmoituksen rahtilähetyksen arvosta edellä kohdassa 3.2 todetulla tavalla ja maksanut siitä erityiskuljetuksen ja tavaran arvon perusteella määräytyvät lisämaksut ja muuta mahdolliset rahdinkuljettajan vaatimat erät, on rahdinkuljettajan vastuun rajana asianmukaisesti ilmoitettu ja lentorahtikirjaan tai sähköiseen lentorahtikirjaan merkitty arvo, jollei rahdinkuljettaja näytä, että rahtilähetyksen arvo alittaa ilmoitetun arvon. Rahdinkuljettajan vastuu ei kuitenkaan missään tapauksessa voi ylittää todellisia näytettyjä vahinkoja.

11.8 Jos jokin rahtilähetyksen osa (esimerkiksi osa rahtilähetyksen sisällöstä, rahtilähetyksen sisältämä yksittäinen esine tai osa esineestä) on hävinnyt, vähentynyt, vahingoittunut tai viivästynyt, paino, jota käytetään määriteltäessä rahdinkuljettajan vastuun ylärajaa, on vain kyseisen osan paino. Jos häviäminen, vähentyminen, vahingoittuminen tai viivästyminen vaikuttaa myös samaan lentorahtikirjaan merkittyjen muiden kollien arvoon, on kuitenkin myös näiden kollien paino otettava huomioon. Ellei muuta näytetä, määritellään hävinneen, vähentyneen, vahingoittuneen tai viivästyneen rahtilähetyksen osan arvo alentamalla rahtilähetyksen kokonaisarvoa siinä suhteessa kuin hävinneen, vähentyneen, vahingoittuneen tai viivästyneen rahtilähetyksen osan paino on rahtilähetyksen kokonaispainoon verrattuna.

11.9 Lähettäjän, sekä pakottavan lain niin salliessa, omistajan ja vastaanottajan, jonka omaisuus tai rahtilähetys vahingoittaa ihmisiä tai rahdinkuljettajan tai jonkun kolmannen omaisuutta, on korvattava kaikki rahdinkuljettajalle tällaisesta vahingosta aiheutuneet kustannukset, sekä puolustettava rahdinkuljettajaa kolmansien vaatimuksilta. Jos rahti laatunsa tai rahdissa olevan vian tai virheen tai puutteellisen pakkauksen vuoksi saattaa vahingoittaa lentokonetta, ihmisiä tai omaisuutta, voi rahdinkuljettaja ilman korvausvelvollisuutta keskeyttää rahdin kuljetuksen ja varastoida rahdin lähettäjän vastuulla ja kustannuksella, myydä rahdin rahdinkuljettajan päättämällä tavalla tai hävittää rahdin milloin tahansa siitä etukäteen ilmoittamatta.

11.10 Mikäli rahdinkuljettaja on antanut lentorahtikirjan toisen rahdinkuljettajan nimissä ja lukuun tai mikäli rahdinkuljettaja on tehnyt kuljetussopimuksen toisen rahdinkuljettajan kanssa lähettäjän nimissä ja lukuun, katsotaan kuljetussopimuksen syntyneen lähettäjän ja tämän toisen rahdinkuljettajan välillä. Ensin mainittu rahdinkuljettaja ei tässä tapauksessa ole vastuussa kuljetuksesta ja kuljetukseen sovelletaan tämän toisen rahdinkuljettajan ehtoja. Rahdinkuljettaja vastaa vain omalla kuljetusosuudellaan tapahtuneista vahingoista. Lähettäjällä on kuitenkin oikeus esittää vaatimuksia kuljetuksen ensimmäistä rahdinkuljettajaa kohtaan ja vastaanottajalla kuljetuksen viimeistä rahdin kuljettajaa kohtaan.

11.11 Jos kuljetuksen suorittaa kokonaan tai osaksi joku muu rahdinkuljettaja kuin se, joka on tehnyt kuljetussopimuksen, eikä näytetä, että kuljetus on suoritettu ilman kuljetussopimuksen tehneen rahdinkuljettajan suostumusta, on molempia pidettävä rahdinkuljettajina, edellistä kuitenkin vain hänen suorittamansa kuljetuksen osalta. Rahdinkuljettajat, sekä heidän työntekijänsä ja toimihenkilönsä vastaavat yhteensä enintään siitä määrästä, joka jompikumpi rahdinkuljettajista voidaan velvoittaa suorittamaan. Kukaan vahingonkorvaukseen velvollisista ei kuitenkaan ole vastuussa enemmästä kuin siitä, mihin hänet voidaan yleissopimuksen voimaansaattavan kansallisen lainsäädännön tai kotimaiseen kuljetukseen sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan velvoittaa.

11.12 Mikäli rahdinkuljettaja suorittaa kuljetuspalvelun lisäksi tai sijaan myös muita palveluja lähettäjälle tai vastaanottajalle, ei rahdinkuljettaja ole korvausvelvollinen muutoin kuin omista laiminlyönneistään kyseisten palvelujen suorittamisessa.

11.13 Mikäli näiden ehtojen mukaan rahdinkuljettajan vastuu on rajoitettu tai mikäli rahdinkuljettaja ei ole ehtojen mukaan vastuussa vahingosta, sovelletaan tällaista ehtoa myös rahdinkuljettajan asiamiehiin, työntekijöihin, apulaisiin ja edustajiin sekä kaikkiin niihin lentoyhtiöihin, joiden lentokonetta käytetään kuljetukseen. Kyseisen henkilön ja rahdinkuljettajan maksettavaksi määrättävä yhteenlaskettu korvaus ei saa ylittää rajoja, joihin rahdinkuljettaja voi vedota.

11.14 Nämä ehdot eivät miltään osin poista mitään yleissopimuksen tai voimassaolevan lainsäädännön rahdinkuljettajalle, tämän edustajalle tai muulle apulaiselle antamaa oikeutta vastuun rajoittamiseen tai sen poistamiseen.

Artikla 12: Määräajat vaatimusten esittämiselle ja kanteiden nostamiselle

12.1 Mikäli rahdin vastaanottoon oikeutettu henkilö vastaanottaa rahdin tekemättä siitä tai sen kunnosta muistutusta, pidetään tätä, ellei muuta näytetä, todisteena siitä, että rahti on luovutettu vahingoittumattomana ja kuljetussopimuksen mukaisesti.

12.2 Rahdinkuljettaja vapautuu vastuustaan rahtilähetyksen tuhoutumisen, katoamisen, vähentymisen, vahingoittumisen tai viivästymisen osalta, ellei rahtilähetyksen vastaanottoon oikeutettu henkilö tee kirjallista muistutusta rahdinkuljettajalle. Tällainen muistutus on tehtävä:

12.2.1 jos rahtilähetys on näkyvästi vahingoittunut tai vähentynyt, välittömästi kun vahinko on havaittu ja viimeistään 14 päivän kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta,

12.2.2 jos rahtilähetys on muuten vahingoittunut, 14 päivän kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta,

12.2.3 jos rahtilähetys on viivästynyt, 21 päivän kuluessa siitä, kun tavarat ovat olleet vastaanottoon oikeutetun henkilön saatavissa ja

12.2.4 jos luovutusta ei ole tapahtunut, 120 päivän kuluessa lentorahtikirjan vastaanottamisesta tai sähköisen lentorahtikirjan laatimisesta.

Tässä kohdassa 12.2.4 tarkoitetaan ainoastaan sellaista lähetystä, joka on kokonaisuudessaan kadonnut kuljetuksen aikana. Mikäli ainoastaan osa lähetyksestä on kadonnut kuljetuksen aikana, tulee muistutus tehdä kohdan 12.2.1 mukaisesti.

12.3 Kaikki oikeudet vahingonkorvauksen saamiseksi raukeavat, ellei kannetta ole asianmukaisesti pantu oikeudessa vireille kahden vuoden kuluessa ilma-aluksen saapumisesta määräpaikkaan tai saman ajan kuluessa siitä päivästä, jolloin ilma-aluksen olisi pitänyt tulla perille, tai jolloin kuljetus keskeytettiin. Määräajan laskemiseen sovelletaan asiaa käsittelevän toimivaltaisen tuomioistuimen noudattamaa lakia.

12.4 Mikäli rahdinkuljettaja harkintansa mukaan päättää hyvittää korvausvaatimuksen esittäjälle korvausvaatimuksen johdosta rahtilähetyksen käyvän arvon, siirtyy kyseinen rahtilähetys rahdinkuljettajan omistukseen. Korvausvaatimuksen esittäjä luopuu tällöin kaikista lentokuljetusta koskevista korvausvaateistaan.

Artikla 13: Sopimusehtojen muuttaminen ja luopuminen niiden soveltamisesta

13.1 Rahdinkuljettajan asiamiehellä, työntekijällä tai edustajalla ei ole oikeutta muuttaa, muuntaa tai luopua soveltamasta jotain kuljetussopimuksen tai näiden kuljetusehtojen ehtoa. Lähettäjä ei voi vedota muihin ehtoihin.

13.2 Kuljetusehdot ovat saatavilla suomen- ja englanninkielisinä. Mikäli eri kieliversioiden välillä on ristiriitaa, sovelletaan suomenkielisiä kuljetusehtoja.